Raportowanie w XBRL – nowy obowiązek sprawozdawczy

Komisja Europejska zdecydowała, że powstanie jednolity europejski format elektroniczny – ESEF. W wyniku tej decyzji od 1 stycznia 2020 r. konieczne będzie przygotowywanie w formacie XBRL skonsolidowanych raportów finansowych spółek, których papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na regulowanych rynkach publicznych Unii Europejskiej.

Zmiana ta będzie dotyczyć tylko tych podmiotów, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Tymczasem, choć standard ten jest stosowany już od wielu lat, poziom wiedzy na temat formatu XBRL jest w wielu krajach (w tym w Polsce) stosunkowo niski, a sam format traktowany jako niszowy.

Czym jest standard XBRL?

Format XBRL (eXtensible Business Reporting Language) jest językiem zaprojektowanym w celu wymiany informacji finansowych w obszarze sprawozdawczości finansowej. Jego cennym atutem jest to, że zapisane w nim dane są zdefiniowane w klarowny sposób. Są one także porównywalne, a przekształcenie ich na inny format nie wiąże się z dodatkowymi trudnościami. Działanie standardu jest oparte na jednoznacznej, ścisłej identyfikacji danych zawartych w sprawozdaniu finansowym. Odbywa się to poprzez przypisanie każdego elementu sprawozdania do słownika – obejmującej około 7 tys. unikalnych identyfikatorów taksonomii XBRL – i przydzieleniu powiązanym elementom atrybutów (są nimi np. waluta, zakres zaokrąglenia itd.). Dzięki takiemu przyporządkowaniu danych możliwe jest automatyczne identyfikowanie, przechowywanie oraz przetwarzanie zgromadzonych informacji, co umożliwia np. ich dalszą analizę porównawczą (tzn. porównanie danych różnych emitentów) oraz śledzenie trendów występujących w poszczególnych branżach.

Co ważne, dane zapisane w opisywanym standardzie – https://store.pwc.pl/pl/produkty/xbrl-reporter-raportowanie-zgodnie-z-esef mogą zostać przetworzone na inne popularne formaty, które można odczytać za pomocą np. SQL bądź programu Excel. Takie rozwiązanie pozwala na znaczną automatyzację pracy poprzez wyeliminowanie monotonnych czynności związanych z przetwarzaniem danych.