Jak przebiega postępowanie podatkowe?

Postępowanie podatkowe wszczynane jest przeważnie jeżeli dojdzie do stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniu podatkowym. Do takiego zdarzenia najczęściej dochodzi podczas kontroli podatkowej albo w przypadku, gdy odpowiednie organy podatkowe otrzymają informację o ewentualnych nieprawidłowościach w rozliczeniu wybranego podatnika.

W jaki sposób dochodzi do rozpoczęcia postępowania podatkowego?

W pierwszej kolejności warto wspomnieć o tym, że wszczęcie postępowania podatkowego, może nastąpić nie tylko z urzędu, ale również z inicjatywy samych podatników. Pamiętać należy również o tym, że sposób wszczęcia postępowania podatkowego ma bezpośredni wpływ na formalną datę wszczęcia postępowania. Ma to olbrzymie znaczenie ponieważ to właśnie od tej daty liczony jest termin, w którym ma dojść do zatwierdzenia sprawy. Jeżeli do wszczęcia postępowania dochodzi z urzędu, to w takiej sytuacji za datę jego wszczęcia uznaje się dzień doręczenia podatnikowi stosownego postanowienia o wszczęciu postępowania. Jeżeli postępowanie zostało wszczęte na żądanie podatnika, to wówczas za datę wszczęcia uznaje się dzień doręczenia organowi podatkowemu stosownego żądania. Jeżeli strona wniosek złoży drogą elektroniczną, to za dzień doręczenia uznaje się dzień otrzymania żądania przez stosowny organ podatkowy albo jednostki informacyjnej, która odpowiada obsługę administracji podatkowej.

Jak przebiega postępowanie podatkowe?

Postępowanie podatkowe składa się z kilku kluczowych faz. Najważniejszymi z nich jest postępowanie wyjaśniające, ustalenie obowiązku podatkowego, wydanie decyzji zobowiązania podatkowego oraz postępowanie odwoławcze. Podczas postępowania organ podatkowy ma obowiązek ustalenia okoliczności, które uzasadniają wymierzenie oraz ściągnięcie podatku. Każdy podatnik ma oczywiście prawo brać czynny udział w postępowaniu dowodowym. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że może on między innymi wnioskować o przeprowadzenie dowodów z przesłuchania świadków i dokumentów. Pamiętać należy także o tym, że organ podatkowy w trakcie postępowania podatkowego w każdym momencie może przeprowadzić szczegółowe badanie ksiąg. Na każdym powyżej wymienionym etapie postępowania, podatnicy mają pełne prawo do wglądu w akta sprawy.

O czym należy pamiętać?

Wszystkie czynności dokonywane przez stosownych przedstawicieli organu podatkowego są dokładnie ewidencjonowane. Wszystkie kluczowe czynności są dokumentowane w formie protokołu albo stosownej adnotacji. Postępowanie podatkowe zakończone jest decyzją organu podatkowego, od której podatnik może oczywiście się odwołać – sprawdź jak to zrobić z firmą PWC.